SOMATIC SECTOR OF THE PHRASEOLOGIC WORLDVIEW

Author(s): 
List of sections: 
Slavic languages
Mounth / Year: 
2014, September
Issue of the journal: 
5
Pages: 
26-28
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
U.D.C. 81’373.7:81’374.73(045)
Abstract: 

The author examined the term «somatism» and considered somatic sector of the Ukrainian phraseological worldview in order to carry out the synthesizing analysis of the phraseology with the somatic component. Main classifications of somatisms are traced and the basic groups (nuclear and peripheral) of phraseologisms were determined.

Keywords: 
phraseology, idioms with somatic component, somatism, Ukrainian phraseological worldview.
References: 

1. Abramova A.G. O somaticheskoi frazeologii chuvashskogo yazyka (Nekotorye zametki o probleme lingvisticheskogo khronotopa) [On somatic phraseology of the Chuvash language (some notes on the linguistic chronotope problem)]., Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii «Aktual'nye voprosy filologii» [All-Russian Scientific Conference "Actual problems of philology"], – Cheboksary., 2005., p. 40-69.
2. Vaintraub R. Opyt sopostavleniya somaticheskoi frazeologii v slavyanskikh yazykakh [Experience in comparing the somatic phraseology in Slavic languages]., Trudy Samarkandskogo universiteta. Nov. ser. Vyp. 288. Voprosy frazeologii [Proceedings of Samarkand. University Press. Beg. Ser. MY. 288 matters phraseology]., No 9., - Samarkand., 1975., p.162.
3. Vasil'chenko. V.M. Obryadovі frazeologіzmi yak nosії etnokul'turnoї іnformatsії [Ritual phraseological units as carriers of ethnic and cultural information]. Vizvol'nii shlyakh. Suspіl'no-polіtichnii, naukovii ta lіteraturnii mіsyachnik [The liberation road. Socio-political, scientific and literary monthly edition]. – 2007., Book 9 (714)., pp. 61-72.
4. Vereshchagin E.M., Kostomarov V.G. Lingvostranovedcheskaya teoriya slova [Linguistic regional-geographic theory of the word]. – Moskva., Russkii yazyk, 1980. - 320 P.
5. Kunitskaya N.V., Mel'nik V.F., Danilov B.S. Funktsional'no-semanticheskaya dinamika somaticheskikh leksem v sostave frazeologicheskikh edinits. Derivatologiya i dinamika v romanskikh i germanskikh yazykakh [Functional-semantic dynamics of physical tokens within phraseological units. Word formation and dynamics in the Romanic and Germanic languages]. – Kishinev, 1989., p. 48-55.
6. Ostrovskaya T.R. Povtor frazeologicheskikh edinits kak sredstvo integratsii sverkhfazovykh edinstv: Na materiale khudozh. proizvedenii angl. i amer. avtorov. Dis. … kand. filol. nauk [Repetition of phraseological units as a mechanism of supra-phrasal unities integration: On the material of literary works by English and American authors. Thesis by the Candidate of Philology]: 10.02.04. – Moskva., 1996. - 276 P.
7. Raikhshtein A.D. Sopostavitel'nyi analiz nemetskoi i russkoi frazeologii [Comparative analysis of the German and Russian phraseology]. – Moskva., Vysshaya shkola, 1980., pp. 73-85.
8. Selіvanova O. Narisi z ukraїns'koї frazeologії (psikhokognіtivnii ta etnokul'turnii aspekti): Monografіya [Essays on Ukrainian phraseology (psycho-cognitive and ethno-cultural aspects). Monograph]. – Kyiv–Cherkasi., Brama, 2004., pp. 83.
9. Teliya V.N. Kul'turno-natsional'nye konnotatsii frazeologizmov [The cultural-national connotations of phraseological units]., Slavyanskoe yazykoznanie. KhI mezhdunarodnyi s"ezd slavistov [Slavic linguistics. XI International Congress of Slavists]. – Moskva., 1993. - 308 p.
10. Shanskii N.M. Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka [Phraseology of the modern Russian]. - Moskva., Vysshaya shkola, 1985., pp. 103-110.
11. Uzhchenko V., Uzhchenko D. Frazeologіya suchasnoї ukraїns'koї movi. Nauchnoe posobie [Phraseology of the modern Ukrainian language. Tutorial]. – Kyiv., Znannya, 2007. - 494 P.