SMALL GENRE FORMS OF INFORMATION STYLE

Author(s): 
List of sections: 
Slavic languages
Mounth / Year: 
2017, September
Issue of the journal: 
14
Pages: 
22-24
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The author describes the small genre forms of information operating within the informative style of the contemporary Ukrainian language and focuses the attention on their syntactic features and their position among the similar syntactic units. The qualitative and quantitative parameters pointing out the implementation of the stated units in the speech and some of their specific syntactic character are reported.

Keywords: 
informative style, lead paragraphs, advertisements in transport, word military orders, small genre forms of information, SGFI
References: 

1. Areshenkov Yu.O. Temporalno-lokatyvna kharakteryzatsiia povidomlennia yak stylova oznaka informatsiinoho tekstu., Na nyvi ukrainskoi filolohii: zb. nauk, pr., prysv. 80-rishshiu vid dnia narodzh. d. filol. n., prof. D.X. Barannyka [Temporal-local characteristics of a message as a stylistic feature of the information text., In the field of Ukrainian philology: Collection of scientific works dedicated to the 80th anniversary of Doctor of Philology, Professor D.X. Barannyk]. – Dnipropetrovsk., Porohy, 2003., pp. 36-41.
2. Barannyk D.X. Do pytannia pro “informatsiinyi” styl movy [To the question of the information style of speech]., Movoznavstvo [Linguistics]. – 1967. – No. 6., pp. 3-10.
3. Barannyk D.X. TSeremonialnyi riznovyd publitsystyshnoho styliu [Ceremonial type of the journalistic style]., Movoznavstvo [Linguistics]. – 1977., No. 3., pp. 14-19.
4. Barannyk D.KH. Usnyi monoloh: zahalni osoblyvosti movnoi struktury [Oral monologue: general characteristics of the language structure]. – Dnipropetrovsk., Publishing house of Dnepropetrovsk State University. – 1969. – 144 p.
5. Volkov A.A. Kompozytsyia tekstov massovoi ynformatsyy [Composition of the mass media texts]., Aspekty obshchei y shastnoi lynhvystysheskoi teoryy teksta [Aspects of the general and particular linguistic theory of text]., N.A. Sliusareva, N. Troshyna, A.Y. Novykov; editor N.A. Sliusareva. – Moskva., 1982., pp. 75-101.
6. Hazeta «Den» [Newspaper Day], No. vid18 zhovtnia 2016 r., Access mode: https://day.kyiv.ua/uk.
7. Horodenska K.H. Deryvatsiia syntaksyshnykh odynyts [Derivation of syntactic units]. – Kiev., Nauk. Dumka [Scientific thought], 1991. – 192 p.
8. Hrytsyna V.I. Infrastruktura reshen publitsystyshnoho styliu: avtoref. dys... kand. filol. Nauk [Infrastructure of the publicistic style sentences: abstract of the thesis by the Candidate of Philology]. – Zaporizhia., 2002. – 19 p.
9. Zaitseva V.V. Informatsiinyi styl v ukrainomovnii hazeti., Na nyvi ukrainskoi filolohii: zb. nauk. pr. [Informational style of the Ukrainian-language newspaper. In the field of Ukrainian philology: collection of scientific works]. – Dnipropetrovsk., Porohy, 2003., pp. 232-240.
10. Zakon Ukrainy N 3543-XII Pro zahalnyi viiskovyi oboviazok i viiskovu sluzhbu [The Law of Ukraine No. 3543-XII on the General Military Duty and Military Service]., Vidomosti Verkhovnoi Rady ( VVR ) [Bulletin of the Verkhovna Rada]., 1992, N 27, st. 385., Put into effect by a resolution VR N 2233-12 from 25.03.92, VVR 1992, N 27, st. 386.
11. Melkumova T.V. Posylennia bekhabityvnoi funktsii masmediinoho movlennia stylistyko-syntaksyshnymy zasobamy [Strengthening the non-social function of mass media by stylistic and syntactic means]., Scientific journal of NPU named after M.P. Drahomanova., No. 10. Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy [Issues of grammar and lexicon of the Ukrainian language]. – Kyiv, 2011. Issue 7., pp. 220-222.
12. Oholoshennia avtoinformatora kharkivskoho metropolitenu [Announcement of the Kharkiv Metro autoinformer]., Access mode: www.metro.kharkov.ua
13. For Kiev-Dneprodzerzhinsk on May 20-3, Access mode: http://www.ekomok-nn.ru/offer-i-id-i-44228-i-2-platskarta-kiev-dneprodze... -3-maja-po-sebestoimosti.html.
14. Mamshur I. Funktsiini styli movlennia v aspekti sushasnoho movoznavstva [Functional styles of speech in the aspect of modern linguistics]., I. Mamshur., Dyvoslovo. – 2001., No. 12., pp. 32, 41-42.