REVISITING THE ISSUE OF PHONOSTYLES

Author(s): 
List of sections: 
Germanic languages
Mounth / Year: 
2016, January
Issue of the journal: 
9
Pages: 
5-8
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
-
Abstract: 

The article actualizes different approaches to phonostylistic studies and analyses the problem of phonostyles differentiation.

Keywords: 
phonostylistics, language style, speech style, phonostyle.
References: 

1. Avanesov R.I. Russkoe literaturnoe proiznoshenie [Russian literary pronunciation]., R.I. Avanesov. – Moskva., Prosveshhenie [Education]., 1984. – 384 p.
2. Bondarko L.V. Zvukovoj stroj sovremennogo russkogo jazyka [Sound system of the modern Russian language]., L.V. Bondarko. – Moskva, 1977.
3. Velikaja E.V. Prosodija v stilevoj differenciacii jazyka [Prosody in the style differentiation of a language]., Monografija [Monograph] E.V. Velikaja. – Moskva, «Prometej» MPGU, 2008. – 163 c.
4. Gajduchik S.M. Fonostilisticheskij aspekt ustnoj rechi: Avtoreferat dis. doktora filol. nauk [Phonostylistic aspect of oral speech: Thesis abstract by Doctor of Philology]. S.M. Gajduchik. – Leningrad, 1973.
5. Gajduchik S.M. Fonostilisticheskaja differenciacija ustnoj rechi [Phonostylistic differentiation of oral speech]., S.M. Gajduchik Romanskoe i germanskoe jazykoznanie: Sb. nauch. tr. [Roman and German linguistics. Collection of scientific works]. – Minsk,, 1979., Issue 1. Voprosy jeksperimental'noj lingvistiki [Issues of experimental linguistics]., pp. 15-22.
6. Gajduchik S.M. K voprosu o klassifikacii foneticheskih stilej i o predmete fonostilisticheskih issledovanij [On the issue of phonetic styles classification and about the subject of the phonostylistic research]., S.M. Gajduchik Romanskoe i germanskoe jazykoznanie [Roman and German linguistics. Collection of scientific works]., Resp. mezhved. sb. – Minsk., 1981., Issue 11., pp. 9-15.
7. Gordeeva T.A. Fonostilisticheskaja markirovannost' nemeckogo literaturnogo proiznoshenija [Phonostylistic marks of the German literary pronunciation]., T.A. Gordeeva Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij [News of higher educational institutions]., Povolzhskij region. Gumanitarnye nauki [Humanities]. – 2007., No. 1., pp. 98-107.
8. Dubovskij Ju.A. Prosodicheskie kontrasty v jazyke [Prosodic contrasts in language]. Uch. pos. [Educational manual]., Ju.A. Dubovskij. – Simferopol'., SGU, 1983.
9. Nurahmetov, E. Problemy suprasegmentnoj fonostilistiki (na materiale fr. jaz): dis. d-ra filol. nauk: 10.02.05 [Problems of suprasegment phonostylistics (on material of French language): thesis by the Doctor of Philology: 10.02.05]. E. Nurahmetov. – Moskva, 1997.- 235 p.
10. Panov M.V. Pozicionnye otnoshenija v stilistike [The position relations in stylistics]. M.V. Panov Trudy po obshhemu jazykoznaniju i russkomu jazyku [Works on general linguistics and Russian]., Vol. 1. – Moskva., Jazyki slavjanskoj kul'tury [Languages of the Slavic culture], 2004., pp. 30-35.
11. Petrenko A.D. Sociofoneticheskaja variativnost' sovremennogo nemeckogo jazyka v Germanii [Soсio-phonetiс variability of modern German language in Germany]., A.D. Petrenko. – Kiev., Rіdna mova [Native language], 1998. – 254 p.
12. Portnova N.I. Social'no-stilisticheskaja variativnost' zvukovyh edinic sovremennogo francuzskogo jazyka v processe verbal'noj kommunikacii (jeksperimental'no-foneticheskoe issledovanie): dis. d-ra filol. Nauk [Social and stylistic variability of sound units of the modern French language in the course of verbal communication (experimental and phonetic research): thesis by the Doctor of Philology]., N.I. Portnova. – Moskva., 1991.
13. Potapova R.K. Segmentno-strukturnaja organizacija rechi (jeksperimental'no-foneticheskoe issledovanie): dis. d-ra filol. nauk [Segment and structural organization of the speech (experimental and phonetic research): thesis by the Doctor of Philology]. R.K. Potapova. – Leningrad, 1981.
14. Skrebnev Ju.M. Jazykovaja i subjazykovaja norma [Language and sublanguage norm]., Ju.M. Skrebnev Normy realizacii [Norms of realization]. Var'irovanie jazykovyh sredstv: Mezhvuz.sb.n.tr. [Variation of language means: Inter-university collection of scientific works]. – Gor'kij, 1984. – Pp. 161-173.
15. Teoreticheskaja fonetika anglijskogo jazyka [Theoretical phonetics of English]. – Moskva, Vysshaja shkola [Higher school], 1991.
16. Shherba L.V. Fonetika francuzskogo jazyka [Phonetics of French language]. L.V. Shherba. – Moskva, 1953.
17. Cruttenden A. Intonation. A. Cruttenden. – Cambridge, 1986.
http://dx.doi.org/10.1017/s0022226700011361
18. Yakubovich V. An Introduction to English Phonetics and Phonology. V. Yakubovich. – Pyatigorsk, PGLU, 2001.