PRECEDENT PHENOMENON IN POLITICAL MEDIA-TEXTS

Author(s): 
List of sections: 
Native language
Mounth / Year: 
2014, May
Issue of the journal: 
4
Pages: 
44-46
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The article is devoted to the precedent phenomenon as one of the most productive expressives, modified to some extent in accordance with the pragmatic purpose of the author of the mass media text.

Keywords: 
precedent phenomenon, political media-text, name, statement, situation, classification, ratio.
References: 

1. Gudkov D. Pretsedentnye imena v yazykovom soznanii i diskurse [Precedent names in language consciousness and discourse]., Doklady i soobshcheniya rossiiskikh uchenykh [Reports and messages of Russian scientists]. - Bratislava, Slov. Respublika., 1999., pp. 120–125.
2. Zakharenko I.V, Krasnykh V.V, Gudkov D.B, Bagaeva D.V. Pretsedentnoe imya i pretsedentnoe vyskazyvanie kak simvoly pretsedentnykh fenomenov [Case name and case statement as symbols of precedent phenomena]., Yazyk, soznanie, kommunikatsiya., sbornik statej [Language, consciousness, communication., collection of reports]. - Moskva, 1997.
3. Karaulov Yu.N. Russkii yazyk i yazykovaya lichnost' [Russian language and linguistic personality]., Yu.N. Karaulov. Moskva., Editorial URSS, 2003.
4. Kostomarov V.G. Russkii yazyk na gazetnoi polose. Nekotorye osobennosti yazyka sovremennoi publitsistiki [Russian language on the newspaper line. Some features of modern publicism language]. – Moskva., 1971., pp. 202–244.
5. Kudryavtseva L.A., Filatenko I.A., Prikhod'ko I.G., Zavrazhina A.V., Podshivailova A.M. Rechevoe vozdeistvie v ukrainskom massmediinom politicheskom diskurse (2003 – 2008 gg.) [Speech influence in the Ukrainian mass media political discourse (2003-2008)]., Yazyk – kul'tura – chelovek., Sbornik nauchnyh statei k yubileyu zasluzhennogo professora MGU imeni M.V. Lomonosova M.V. Vsevolodovoi [Language - Culture - Man: Collection of scientific reports devoted to the anniversary of the Distinguished Professor of Moscow State University named after M.V. Lomonosov - M. V. Vsevolodova], - Moskva., 2008., pp. 215–223.
6. Kudryavtseva L.A. Osobennosti massmediinogo politicheskogo diskursa Ukrainy «poslemaidannogo» perioda [Features of the mass media political discourse of Ukraine of the "post-Maidan" period]., Yazyk, literatura, kul'tura v shkole i vuze [Language, literature, culture in schools and universities]. - 2010., No 4 (34)., pp. 7–15.
7. Kudryavtseva L.A. ekspressivy v sovremennoi gazetnoi kommunikatsii (dinamicheskii aspekt opisaniya) Semantika yazykovykh edinits [Expressives in modern newspaper-based communication (dynamic aspect of the description). The semantics of linguistic units]. – Moskva., 1998., Vol. 2., pp. 295-299.