PRECEDENT PHENOMENA AS THE MECHANISM OF STRENGTHENING OF PRAGMATICAL POTENTIAL OF GENDER-FOCUSED ADVERTISING TEXTS

Author(s): 
List of sections: 
Philological sciences - Open specialized section
Mounth / Year: 
2015, September
Issue of the journal: 
8
Pages: 
26-29
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The article deals with the precedent phenomena used in the gender-oriented advertising texts and their significance in affecting recipients. It also represents the author’s research algorithm and the experimental verification results.

Keywords: 
advertising text, gender orientation, precedent phenomenon, pragmatic potential, advertising impact
References: 

1. Karaulov, Yu.N. Russkii yazyk i yazykovaya lichnost' [Tekst] [Russian language and linguistic identity [Text]]., Yu.N. Karaulov. – Moskva., Nauka [Science]., 1987. – 263 p.
2. Komissarov, V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty: ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. [Theory of translation (linguistic aspects): Textbook for Institutes and Foreign Languages Faculties]., V.N. Komissarov. – Moskva., Vyssh. shk. [Higher school], 1990. – 253 p.
3. Krasnykh, V.V. Etnopsikholingvistika i lingvokul'turologiya: Kurs lektsii [Tekst] [Ethnical psycholinguistics and cultural linguistics: Lectures [Text]]., V.V. Krasnykh. – Moskva., ITDGK «Gnozis», 2002. – 284 p.
4. Kulikova, E.V. Reklamnyi tekst cherez prizmu pretsedentnykh fenomenov [Tekst] [Advertising text through the prism of the precedent phenomena [Text]]., E.V. Kulikova, Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky]., 2010., No. 6., pp. 334-340.
5. Kushneruk, S.L. Ispol'zovanie pretsedentnykh fenomenov dlya situativnogo promoushena v rossiiskoi pechatnoi reklame [Tekst] [Using the precedent phenomena for situational promotion in the Russian printed advertising [Text]]., S.L. Kushneruk, Politicheskaya lingvistika [Political linguistics]. – Ekaterinburg., UrGPU, 2006. – Issue number 20., pp. 198–204.
6. Kushneruk, S.L. Imena, kotorye otkryvayut koshel'ki: mir kino v rossiiskoi i amerikanskoi reklame [Tekst] [Names that open wallets: the world of cinema in the Russian and American advertising [Text]]., S.L. Kushneruk, Politicheskaya lingvistika [Political linguistics]., Executive editor. A.P. Chudinov. – Ekaterinburg., UrGPU, 2007. – Issue number (2) 22., pp. 116–120.
7. Nakhimova, E.A. Pretsedentnye imena v massovoi kommunikatsii: monografiya [Tekst] [Precedent names in mass communications: monograph [Text]]., E.A. Nakhimova. – Ekaterinburg., UrGPU, 2007. – 207 p.
8. Popova, E.Yu. Pretsedentnye fenomeny v sovremennom khudozhestvennom diskurse (na materiale romanov V. Pelevina «Generation» “P”» i «Chisla»): avtoref. dis… kand. filol. nauk [Tekst] [Precedent phenomena in the modern artistic discourse (on the basis of materials of the books “Generation P” and “Numbers” by V. Pelevin): abstract from the dissertation by the Candidate of Philology [Text]] E.Yu. Popova. – Saratov., 2012. – 22 p.
9. Tverskikh, M.V. Reklama kak intertekstual'nyi fenomen: avtoref. dis… kand. filol. nauk [Tekst] [Advertising as an intertextual phenomenon: abstract from the dissertation by the Candidate of Philology [text]]., M.V. Tverskikh. – Omsk., 2003. – 26 p.