LINGUO-TRANSFORMATIVE FUNCTION OF THE GROTESQUE AS A STIMULUS FOR DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL RELATIONS

Author(s): 
List of sections: 
Language theory
Mounth / Year: 
2017, January
Issue of the journal: 
12
Pages: 
15-28
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

This study is related to the linguo-transformative function of the grotesque as the regulator of the binomial Semiotic-Symbolic, and through it – of the recreational flux of the а-systemic into the lingual system. The possibilities for socialization of subjects within the renewed communicative environment are studied as well. The following is significant for the transformative continuum: the semiotic transformation within the zone of the grotesque, alienation as a stimulus of the transformative process, sublimation of the object, implications of the Emptiness (the Void), the “anti-cohesive” coherence as a transformation of the lingual systematic, the anti-Form, the grotesque environment and the style as the “transformers”, the grotesque as a transformative code.

Keywords: 
grotesque, language, sign, system, а-systemacy, transformation, Form, socialisation, communication, code
References: 

1. Bakhtin 1978: Bakhtin, M. Tvorchestvoto na Fransoa Rable i narodnata kultura na srednovekoviyeto i renesansa [Creativity of Franco Rabelais and the national culture in the Middle Ages and Renaissance]. – Sofiya., Nauka i izkustvo [Science and Art], 1978.
https://doi.org/10.1093/camqtly/xxiii.2.166
2. Beletski 2014: Bielecki, M. Widma nowoczesności. Ferdydurke Witolda Gombrowicza. – Warszawa., IBL, 2014.
3. Boyadzhiyev 1992: Boyadzhiyev, ZH. Ferdinand d'o Sosyur i s"vremennata lingvistika [Ferdinand de Saussure and the contemporary linguistics]. V: Sosyur, F. Kurs po obshcha lingvistika [Course in General Linguistics]. – Sofiya., Nauka i izkustvo [Science and Art], 1992, pp. 7–28.
4. Vezhbitska, Vezhbitski 1968: Wierzbicka, A., P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka [Practical styling]. – Warszawa., Wiedza Powrzechna, 1968.
5. Vezhbitska 1999: Wierzbicka, A. Język – Umysł – Kultura [Culture]. – Warszawa., PWN, 1999.
6. Glovinski 2000: Głowiński, M. Intertekstualność, groteska, parodia (Szkice ogólne i interpretacje) [Intertextuality, grotesque, parody (General Sketches and Interpretations)]. – Kraków., Universitas, 2000.
7. Yeko 1988: Yeko, U. Semiotika i filosofiya na yezika [Semiotics and philosophy of language]. – Sofiya., Nauka i izkustvo [Science and Art], 1988.
8. Zalevskaya 2012: Zalevskaya, A. A. Znacheniye slova i metafora „zhivoypolikodovyy gipertekst” [The word meaning and the "living hypertext" metaphor]., In: Ways of solving crisis phenomena in Pedagogics, Psychology and Linguistics: Materials digest of the XXXI International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in pedagogical and psychological sciences, the II stage of the Championship in philological sciences. – London., IASHE, 2012, pp. 189–191; Access mode: http://gisap.eu/ru/node/12631.
9. Skubalanka 1984: Skubalanka, T. Historyczna stylistyka języka polskiego [Historical stylistics of the Polish language]. – Wrocław., Wydawnictwo im. Ossolińskich, 1984.
10. Khamze 2011: Khamze, D. Filosofiya na Formata v tvorchestvoto na Vitold Gombrovich. V: Dumi sreshchu dogmi. Sbornik s dokladi ot Dvanadesetata natsionalna konferentsiya za studenti, doktorati i srednoshkoltsi. [Philosophy of the Form in works of Vitold Gombrowicz: Words against dogmas. Collection of reports of the 20th national conference for University and secondary schools students, and doctors of sciences] – Plovdiv., Kontekst, 2011, pp. 196–206.
11. Khamze 2012a: Khamze, D. Aspekti na padezhnostta (v"rkhu material ot polskiya yezik) [Aspects of cases (on materials of the Polish language)]. V: Nauchni trudove na PU „P. Khilendarski”, Vol. 50, book. 1, SB. V. – Plovdiv., Publishing of PU „P. Khilendarski”, 2012, pp. 412–428.
12. Khamze 2012b: Khamze, D. Yevristika na slovoto. Transgresivnite inovatsii na pisatelya (v"rkhu tekstove na Vitold Gombrovich). V: Godishnik Nauka – Obrazovaniye – izkustvo [Heuristics of speech. Transgressive innovations of the writer (texts by Witold Gombrowicz): Annual edition: Science-Education-Art]., Vol. 6, Part 2. – Blagoyevgrad., S"yuz na uchenite – Blagoyevgrad, 2012, pp. 173–180.
13. Khamze 2012v: Khamze, D. Yezikovata yekvilibristika na Gombrovich – yefektivna strategiya v borbata sreshchu nashestviyeto na Formata. V: Slavistikata v globalniya svyat – predizvikatelstva i perspektivi [Language equilibristic of Gombrowicz - effective strategy to combat the invasion into the Form: Slavic studies in a globalized world - challenges and prospects]. – Blagoyevgrad., University Publ. „Neofit Rilski”, 2012, pp. 205–214.
14. Khamze 2013a: Khamze, D. Aspekty padezhnosti (na materiale pol'skogo yazyka) [Aspects of cases (on materials of the Polish language)]., In: LXX International Scientific and Practical Conference "Language means of preservation and development of cultural values"., III stage of the championship in philology (November 10 – November 15, 2013). – London., Published by IASHE, 2013, pp. 48–57. Access mode: http://gisap.eu/ru/node/34522
15. Khamze 2013b: Khamze, D. Razmisli v"rkhu padezhnite nazvaniya i predstavitelnite semantichni roli na padezhite v polski yezik. V: Nauchna sesiya: „Mezhdunarodna konferentsiya na mladite ucheni 13−15 yuni” Seriya V. Tekhnika i tekhnologiya [Reflections on maturity names and relevant semantic maturity roles in Polish.: Scientific session: "International Conference of Young Scientists, June 13-15" Series V: Engineering and Technology]., Vol. XVI. – Plovdiv., S"yuz na uchenite v B"lgariya [Union of Scientists in Bulgaria], 2013, pp. 318–324.
16. Khamze 2013v: Khamze, D. Oksimoron"t – groteskovata armatura v tvorchestvoto na V. Gombrovich. V: Aktualni problemi na b"lgaristikata i slavistikata. Vtora mezhdunarodna konferentsiya [Oxymoron as a grotesque fixture in the work of W. Gombrowicz. V: Current Problems of Bulgarian and Slavic studies. Second International Conference]., November 9–10, 2012. – Veliko T"rnovo., VTU „Sv. sv. Kiril i Metodiy”, 2013, pp. 414–423.
17. Khamze 2013g: Hamze, D. The Grotesque Fixture Named Oxymoron (on works by W. Gombrowicz). In: Applied and Fundamental Studies. Hosted by the Publishing House “Science and Innovation Center”. – St. Louis, Missouri, USA, 2013, pp. 383–390.
18. Khamze 2014a: Hamze, D. „Zapada zmierzch...” – kognitywno-konotatywne implikacje pojęcia w twórczości W. Gombrowicza””. W: Zmierzch w literaturze i kulturze ["Twilight falls ..." - cognitive-connotative implications of the concept in W. Gombrowicz's work." In: Twilight in literature and culture], red. B. Tomalak, A. Matuszek, E. Gajewska. – Bielsko-Biała., Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, pp. 179–196.
19. Khamze 2014b: Khamze D. Ekspressivnyy potentsial neologizmov kak katalizator groteskogeneza (na materiale romana „Kosmos” V. Gombrovicha) [Expressive potential of neologisms as a catalyst for the genesis of grotesque (based on the novel "Cosmos" by W. Gombrowicz)]., In: Problems of combination of individualization and Unification in language systems within modern communicative trends. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XC International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, October 09 – October 14, 2014). – London., Published by IASHE, pp. 28–34. Access mode: http://gisap.eu/ru/node/55743.
20. Khamze 2014v: Khamze, D. «Za» i «protiv» stilistiki. V: TEKST, KONTEKST, INTERTEKST. Sbornik nauchnykh statey. Vinogradovskiye chteniya ["Pros" and "cons" in stylistics. V: TEXT, CONTEXT, INTERTEXT. Collection of scientific papers. Vinogradov readings]. Vol. 2. – Moskva., VividArt, 2014, pp. 15–24.
21. Khamze 2015a: Hamze D., Yekspresivniyat potentsial na neologizmite kato katalizator groteskogenezata (v"rkhu material ot romana „Kosmos” na V. Gombrovich) [Expressive potential of neologisms as the catalyst of genesis of grotesque (on materials of the novel "Space" by W. Gombrowicz)]., W: „Poznańskie studia slawistyczne” [In: "Poznan Slavic Studies"], No. 8. – Poznań., UAM, 2015, pp. 349–366.
22. Khamze 2015b: Khamze, D. Stilistikata na kr"stop"t. V: Slavistikata – p"tishcha i perspektivi [Stylistics at a junction. V: Slavic studies - roads and perspectives]., Yubileyen sbornik, posveten na prof. dfn. Ivanka Gugulanova [Anniversary collection, dedicated to Prof. Ph.D. Ivank Gugulanov]. – Plovdiv., Universitetsko izdatelstvo, 2015