LANGUAGE GAME IN ONLINE COMMUNICATION

Author(s): 
List of sections: 
Philological sciences - Open specialized section
Mounth / Year: 
2013, March
Issue of the journal: 
1
Pages: 
90-92
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

Article is devoted to review and analysis of use of the linguistic phenomenon of language game in online communication. The author emphasizes reasons and types of language game, considers language enciphering as the most widespread type of language game, gives examples of language game in online communication, reflects on opposition of language game and texts informatization. This defines urgency of the article.

Keywords: 
online communication, game, language game, linguistic game, language experiment, word game, language game causes, language game types, language enciphering, theory of games
References: 

1. Aksenova O. Yazykovaya igra kak lingvisticheskii eksperiment poeta (Leksika i grammatika v stikhakh Aleksandra Levina) [Language game as a linguistic experiment poet (vocabulary and grammar in the verses of Alexander Levin)]. Access mode: http://levin.rinet.ru/ABOUT/Aksenova1.html

2. Apresyan Yu.D. Yazykovye anomalii: tipy i funktsii [Language abnormalities: types and functions]. Res Philologica. Moskva, 1990,

3. Arutyunova N.D. Anomalii i yazyk. Voprosy yazykoznaniya [Anomalies and language. Problems of Linguistics]. 1987, No 3, pp. 6

4. Gridina T.A. Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo [Language game: the stereotype and creativity]. Ekaterinburg, 1996.

5. Guseinov G. Zametki k antropologii russkogo Interneta: osobennosti yazyka i literatury setevykh lyudei. Novoe literaturnoe obozrenie [Notes to the Anthropology of the Russian Internet: peculiarities of the language and literature of the network of people. New Literary Review]. 2000. No 43. pp. 289—321.

6. Zakharova M.V. Yazykovaya igra kak fakt sovremennogo etapa razvitiya russkogo literaturnogo yazyka [Language game as a fact of the current stage of development of the Russian literary language]. «Znamya» 2006, No. 5. Available at: http://magazines.russ.ru/znamia/2006/5/za12-pr.html

7. Zemskaya E.A., Kitaigorodskaya M.V., Rozanova N.N. Russkaya razgovornaya rech'. Fonetika. Morfologiya. Leksika, Zhest [Russian conversational speech. Phonetics. Morphology. Vocabulary Gesture]. Moskva, 1983.

8. Mechkovskaya N.B. Estestvennyi yazyk i metayazykovaya refleksiya v vek internet. Russkii yazyk v nauchnom osveshchenii [Natural language and metalinguistic reflection in the Internet Age, Russian language in a scientific light]., No. 2 (12). - Moskva, 2006. pp. 165-185.

9. Shcherba L.V. O chastyakh rechi v russkom yazyke. Izbrannye raboty po russkomu yazyku [On the parts of speech in Russian. Selected works in the Russian language]. Moskva, 1975.

10. Kheizinga, I. Homo ludens. Moskva, 1992.

11. Yakoba I.A. Osobennosti Internet-kommunikatsii (lingvisticheskii, sotsial'nyi, gendernyi aspekty)[Features of Internet communication (linguistic, social, gender aspects)].Vestnik IrGTU, 2012., No 3. pp. 365- 372.