INTERACTION OF THE AXIOLOGICAL AND FUNCTIONAL-STYLISTIC CHARACTERISTIC OF LEXICAL UNITS: DYNAMICS OF MEANS OF EXPRESSION OF THE ASSESSMENT

Author(s): 
List of sections: 
Slavic languages
Mounth / Year: 
2014, January
Issue of the journal: 
3
Pages: 
36-38
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The problem of interaction between axiological and stylistic characteristic of lexical units is considered in the article. Three main types of the interaction, reflecting correspondence or contradiction between aforementioned characteristics, are described.

Keywords: 
diachrony, evaluation, stylistic component, emotiveness, decoding, dictionary definition
References: 

1. Sternin I.A. Kommunikativnoe povedenie v strukture natsional'noi kul'tury.  Etnokul'turnaya spetsifika yazykovogo sozidaniya. Otv. red. N. V. Ufimtseva [Communicative behavior in the structure of the national culture // Ethnocultural specificity of the language of creation. Ed. N.V. Ufimtseva]. – M.: In-t yazykoznaniya, 1996. – p. 97 – 112.

2. Arnol'd I.V. Stilistika sovremennogo angliiskogo yazyka. Stilistika dekodirovaniya [The style of modern English language. Stylistics of decoding]. – L.: Prosveshchenie, 1973. – 303 p.

3. Gainullina N.I. Epistolyarnoe nasledie Petra Velikogo v istorii russkogo literaturnogo yazyka XVII1 veka (Istoriko-lingvisticheskii aspekt) [Epistolary heritage of  the Great Peter in the history of Russian literary language XVII1 century (Historical and linguistic aspect)]. – Almaty, 1995.

4. Gak V.G. K tipologii lingvisticheskikh nominatsii. Yazykovaya nominatsiya: Obshchie voprosy. Pod. red. B.A. Serebrennikova, A.A. Ufimtsevoi [By linguistic typology of nominations. Language Category: General / Under. Ed. BA Serebrennikova, AA Ufimtseva]. – M., 1977. p. 230–293.

5. Golub I.B. Stilistika russkogo yazyka [Stylistics of the Russian language]. – M.: Airis-Press, 2008. – 448 p.

6. Karasik V.I. Yazyk sotsial'nogo statusa. M.: In-t yazykoznaniya RAN;[Language of social status. M .: Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences] – Volgogr. gos . ped. in-t, 1992. – 330 p.

7. Saitova E.M. Imena lits vo frazeologicheskoi kartine mira (na materiale nemetskogo, russkogo i bashkirskogo yazykov): avtoref. ... kand. filol. nauk [Names of persons in phraseology picture of the world (based on German, Russian and Bashkir languages??): Author. ... Candidate. Philology. Sciences]. – Ufa, 2007. – 25 p.