HISTORICAL OIKONYMY OF THE WESTERN UKRAINE IN COMMON SLAVIC CONTEXT (AS EXEMPLIFIED BY THE EVOLUTION OF TOPOFORMANT *-I??E // *-ISKO IN SLAVIC LANGUAGES)

Author(s): 
List of sections: 
Slavic languages
Mounth / Year: 
2013, October
Issue of the journal: 
2
Pages: 
43-46
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The historiacal - etymological analysis of archaic Slavic topoformant *-isce//*-isko, preserved in the oikonymy of Halych and Lviv Lands of the Ruthenian Voivodeship, is carried out. On the basis of oikonymic materials from the majority of Slavic territories appellative lexemes, that formed base for the emergence of settlements names both on analyzable territory and on Pan-Slavic territory, are reconstructed on Old Slavonic level. Presented mechanisms of formation of the historical oikonymy on the basis of reconstructed appellatives showed autochthony of the Slavic population, which has long been living on these territories.

Keywords: 
oikonym, base appellative, toponym, formant, reconstruction of appellative form
References: 

1. Zakrevs`ka Ya. Nary`sy` z dialektnogo slovotvoru v areal`nomu aspekti [Essays on the dialect word formation in terms of areal]. – Kiev; Naukova dumka [Scientific idea], 1976., 162p.

2. Kovaly`k I.I. Ukrayins`ki toponimy` z suf. -y`shhe, -ny`shhe, -by`shhe, -ovy`shhe, -y`s`ko, -ovy`s`ko na zagal`noslov'yans`komu foni, Visny`k L`vivs`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya filol.[Ukrainian place names with suffix. -ysche, -nysche, -bysche, -ovysche, -ysko, -ovysko on Common background // Bulletin of Lviv State University. Series Philology], 1970., By`p. 7., pp. 15–20.

3. Milerski W?adys?aw. W?dr?wki nazewnicze. Grodziszcze (1). Nazwa miejscowo?ci, Zwrot: Miesi?cznik Spo?eczno Kulturalny polak?w w Czechos?owacji. – Czeski Cieszyn, 1990., nr. 11., pp. 57–59.

4. Milerski W?adys?aw. W?dr?wki nazewnicze. Grodziszcz (4). Grodziszcze czy Grodziszcz ?, Zwrot: Miesi?cznik Spo?eczno Kulturalny polak?w w Czechos?owacji. – Czeski Cieszyn, 1991., nr. 4., pp. 65–68.

5. Rospond S. Pr?bny atlas toponomastyczny S?owia?szczyzny. (Typy s?owotw?rcze -itjo-, -j`, -`sk-, -isko, -i??e, -`no), Z polskich studi?w slawistycznych. Seria 2. J?zykoznawstwo. – Warszawa, 1963., pp. 175–183.

6. Safarewicz J. Pochodzenie s?owia?skich przyrostk?w -isko, -iszcze, Sprawozdania z Czynno?ci i Posiedze? PAU LXV, 1939–1944, pp. 23–26.

7. S?awski F. Zarys s?owotw?rstwa pras?owia?skiego, S?ownik pras?owia?ski, Ed. by F.S?awskiego., T. I. – Wroc?aw, 1974., pp. 43–141.

8. Taszycki W. Przyrostek -isko, -iszcze w j?zykach zachodnios?owia?skich, Slavia IV, 1925.,  pp. 213–227.

9. Wyderka B. Polskie nazwy toponimiczne z formantem -iszcze, Onomastica XXXVIII, 1993., pp. 29–43.

10.Wyderka B. Zachodnios?owia?skie nazwy miejscowe z formantem -iszcze, Onomastica Slavogermanica XX. – Wroc?aw, 1996., pp. 101–107.