DEVELOPMENT OF THE THEORY OF POLYMOTIVATION IN RUSSIAN PHILOLOGY

Author(s): 
List of sections: 
Philological sciences - Open specialized section
Mounth / Year: 
2013, October
Issue of the journal: 
2
Pages: 
18-22
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The problem of representation of development of the theory of polymotivation in the Russian philology in connection with such debatable problems, as an internal form of the word and word-formation type, is posed in this article

Keywords: 
-
References: 

1. Aktual'nye problemy russkogo slovoobrazovaniya [Actual problems of Russian word formation], Samarkand, 1972.

2. Antipov A.G. Slovoobrazovanie i fonologiya: slovoobrazovatel'naya motivirovannost' zvukovoi formy [Word formation and phonology: derivational motivation of the sound form]. Tomsk, 2001. 

3. Araeva L.A. Mnozhestvennaya motivatsiya i nekotorye voprosy sistemnykh otnoshenii v slovoobrazovanii i leksike. Slovoobrazovanie v sovremennom russkom yazyke. Problemy derivatsii i nominatsii v russkom yazyke [Multiple motivation and some of the questions of system relations in word formation and vocabulary. Word formation in the modern Russian language. Problems of derivation and nominations in Russian language]. Omsk, 1988.

4. Araeva L.A. K voprosu o vzaimodeistvii mezhslovnoi i vnutrislovnoi motivatsii, Derivatsiya v rechevoi deyatel'nosti (yazykovye edinitsy) [The question of interaction of word and inside world motivations. Derivation in speech activity (linguistic units)]. Perm', 1988.

5. Baturina O.V. Idiomatichnost' slovoobrazovatel'noi formy (na materiale mikologicheskoi leksiki russkogo yazyka): Diss. … kand. Filol. Nauk. [Idiomaticity derivational forms (based on mycological Russian lexicon): Diss. Candidate. Philology. Sciences] – Kemerovo, 2004.

6. Vinogradov V.V. Voprosy sovremennogo russkogo slovoobrazovaniya [Questions of modern Russian language word formation] RYaSh, 1951. No. 2.

7. Geiger R.M. Problemy analiza slovoobrazovatel'noi struktury t semantiki v sinkhronii i diakhronii [The problems of formative structure t semantics analysis in synchrony and diachrony]. Omsk, 1986.

8. Ginzburg E.L. Slovoobrazovanie i sintaksis [Word formation and syntax]. Moskva, 1979.

9. Ermakova O.P. O nekotorykh izmeneniyakh v sisteme affiksov i proizvodyashchikh osnov kachestvennykh narechii, Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo yazyka [Some changes in the system of affixes and producing basses of qualitative adverbs. development of grammar and vocabulary of modern Russian language]. Moskva, 1964.

10. Katyshev P.A. Motivatsionnaya mnogomernost' slovoobrazovatel'noi formy [Motivational multidimensionality of derivational forms]. Tomsk, 2001.

11. Korovin F.G. Iz istorii stanovleniya kachestvennykh znachenii prilagatel'nykh s suffiksom –tel'n-yi v russkom yazyke. Nauchnye trudy filol. f-ta Kirg. Gos. Un-ta [From the history of formation of the qualitative values ?in adjectives with the suffix -teln th in Russian language. Scientific works in Philology. Faculty Kirg. State. Univ]. Frunze, 1968.

12. Krushevskii N.V. Izbrannye raboty po yazykoznaniyu [The selected works in linguistics]. Moskva, 1989.

13. Kubryakova E.S. Teoriya motivatsii i opredelenie stepenei motivirovannosti proizvodnogo slova. Aktual'nye problemy russkogo slovoobrazovaniya. Nauchnye trudy. [The theory of motivation and determination of the motivational degree of a derivative word, Actual problems of Russian language word formation. Scientific works] T. No 174, Tashkent, 1976.

14. Kuraeva Yu.S. Mnozhestvennost' slovoobrazovatel'noi struktury slozhnykh prilagatel'nykh na –chesk(ii), Aktual'nye problemy russkogo slovoobrazovaniya. Nauchnye trudy [Multiplicity of formative structure of complex adjectives -chesk (s). Actual problems of Russian word formation. scientific works]. T. No. 174, Tashkent, 1976.

15. Lopatin V.V. Russkaya slovoobrazovatel'naya morfemika.[Russian derivational morphemics] Moskva, 1977.

16. Levkovskaya K.A. Slovoobrazovanie [World formation]. Moskva, 1954.

17. Osadchii M. A. Odnokorennaya leksika russkikh narodnykh govorov. Freimovaya organizatsiya gnezda [Cognate vocabulary Russian folk dialects. Frame-based organization of family of words]. Moskva; Librokom, 2009.

18. Pavskii G. Filologicheskie nablyudeniya (Rassuzhdenie vtoroe) [Philological observations (the second discourse).]. Sankt-Peterburg, 1842.

19. Pokrovskii M.M. Materialy dlya istoricheskoi grammatiki latinskogo yazyka [Materials for historical grammar of the Latin language]. Moskva, 1898.

20. Ryasnyanskaya R.A. Mnozhestvennost' slovoobrazovatel'noi struktury imen prilagatel'nykh v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. … diss. kand. filol. Nauk [Multiplicity of formative structure of adjectives in modern Russian language. Author. ... Diss. Candidate. Philology. Sciences]. – Tashkent, 1980.

21. Tikhonov A.N. Mnozhestvennost' slovoobrazovatel'noi struktury slova v russkom yazyke [Multiplicity of formative structure of the word in the Russian language] RYaSh, 1970. No 4

22. Ulukhanov I.S. Slovoobrazovatel'naya semantika v russkom yazyke [Derivational semantics in Russian language]. Moskva, 1977.

23. Cherepanova V.F. Mnozhestvennost' slovoobrazovatel'noi struktury glagolov v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. … diss. kand. filol. Nauk [Multiplicity of formative structure of verbs in the modern Russian language. Author. ... Diss. Candidate. Philology. Sciences]. – Tashkent, 1976.

24. Shatalova Z.I. Mnozhestvennost' slovoobrazovatel'nykh struktur imen sushchestvitel'nykh v sovremennom russkom yazyke. Avtoref. … diss. Kand. Filol. Nauk [Multiplicity of word formation patterns of nouns in modern Russian language. Author. ... Diss. Candidate. Philology. Sciences]. – Moskva, 1984.

25. Shirshov I.A. Mnozhestvennost' slovoobrazovatel'noi motivatsii v sovremennom russkom yazyke [Multiplicity of formative motivation in the modern Russian language]. Rostov, 1981.

26.Yantsenetskaya M.N., Araeva L.A. Yavlenie mnozhestvennoi motivatsii v russkom yazyke. Proizvodnoe slovo i sposoby ego obrazovaniya [Phenomenon of multiple motivation in Russian language. Derivative word and how it is formed.]. Kemerovo, 1990.