COUNTERPOINT AS THE ORGANIZING PRINCIPLE OF THE VERBAL POETIC IMAGES SYSTEM

Author(s): 
List of sections: 
Philological sciences - Open specialized section
Mounth / Year: 
2015, January
Issue of the journal: 
6
Pages: 
5-8
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

In the article the author describes the contemporary tendency of rapprochement of natural sciences and Philology. This allows applying the methodological apparatus of the natural sciences in examination of the verbal poetic images system, the organizing principle of which is the counterpoint.

Keywords: 
verbal poetic images , system, counterpoint, levels, information
References: 

1. Baksanskii O.E. Kucher E.N. Kognitivno-sinergeticheskaya paradigma NLP: Ot poznaniya k deistviyu [Cognitive-synergetic paradigm of NLP: From cognition to action]., Issue. 3-d. – Moskva., KRASAND, 2010. – 184 P.
2. Bakhtin M.M. Problemy tvorchestva Dostoevskogo [Problems of works by Dostoevsky]., Bakhtin M.M. Sobranie sochinenii [Collection of works]., Vol. 2. - Moskva., Russkie slovari [Russian dictionaries]. 2000., p. 23.
3. Belekhova L.I. Prototipicheskoe i neprototipicheskoe prochtenie poeticheskogo teksta (na materiale amerikanskoi poezii) [Prototypical and non-prototypical interpretation of poetic texts (using materials of the American poetry)]. KOGNITsIYa. KOMMUNIKATsIYa. DISKURS [COGNITION. COMMUNICATION. DISCOURSE]. – 2013., No. 6., pp. 10-34.
4. Bєlєkhova L.І. Іntegrativna model' іntepretatsії poetichnikhtekstіv u kontekstі perekladu [Integrative model of interpretation of poetic texts in the context of translation]. Problema zіstavnoї semantiki [The comparative semantics problem]. Issue. 5 / Worked. ed. M.P. Kochergan– Kiev., KDLU, 2001., pp. 314–321.
5. Vorobiova O.P. Poetika khvil' v kontekstі emotsіinogo rezonansu (naris z kognіtivnoї emotіologії) [Poetics of waves in the context of emotional resonance (sketch on the cognitive
emotiology)] O.P. Vorob"eva, Mova, kul'tura i osvіta v suchasnomu svіtі: zb. nauk. prats' do 90-rіchchya doctor fіlol.. n., prof.. O.K. Romanovs'kogo [Language, culture and education in the modern world: Collection of scientific works of the 90th anniversary of Doctor of Philology, Professor O.K. Romanovs'ky]., vypuskajushhij redaktor Stishov O.A. [issuing editor Stishov O.A.]. – Kiev., 2008., pp. 126–135.
6. Gal'perin I.R. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya [Text as an object of linguistic research]., I. R. Gal'perin. – Moskva., Nauka, 1981. – 139 P.
7. Glazunova O.I. Sinergetika tvorchestva: Opyt analiza khudozhestvennogo teksta [Synergetics of creativity: Experience of the artistic text analysis]., Introdaction G.G. Malinetskogo. – Moskva., Knizhnyi dom «LIBROKOM» [Book house "LIBROKOM"], 2012. – 344 P.
8. Karasik V.I. Yazykovaya matritsa kul'tury [Language matrix of culture] - Moskva., Gnozis, 2013. – 320 P.
9. Zalevskaya A.A. Psikholingvisticheskie issledovaniya. Slovo. Tekst: Izbrannye trudy [Psycholinguistic research. Word. Text: Selected Works] – Moskva., Gnozis, 2005. – 543 P.
10. Lotman Yu.M. Problema khudozhestvennogo prostranstva v proze Gogolya [The problem of artistic space in the prose by Gogol]., Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of Tartu State University]. 1968. Issue. 209. Trudy po russkoj i slavjanskoj filologii [Works on the Russian and lavic philology]., Vol. 11., pp. 6–7.
11. Lotman Yu.M. Struktura khudozhestvennogo teksta [The artistic text structure]., Lotman Yu.M. Ob iskusstve [About arts] - Saint Petersburg., Iskusstvo [Arts] – Sankt-Peterburg., 1998., p. 36.
12. Maslova Zh.N. Poeticheskaya kartina v kontekste gumanitarnogo i filologicheskogo znaniya [Poetic picture in the context of humanitarian and philological knowledge]., KOGNITsIYa. KOMMUNIKATsIYa. DISKURS [COGNITION. COMMUNICATION. DISCOURSE]. – 2013., No. 6., pp. 10–34.
13. U. Maturana, F. Varela, Drevo poznaniya. [The tree of knowledge] - Moskva., 2001.
14. Nalimov V.V. Veroyatnostnaya model' yazyka: O sootnoshenii estesstvennykh i iskusstvennykh yazykov [Probabilistic model of language: on the correlation between natural and artificial languages]., 3rd ed. Tomsk. – Moskva., 2003., p. 71.
15. Semiotika i Avangard: Antologiya [Semiotics and Avant-garde: The Anthology]., Editor-compiler Yu.S. Stepanov, N.A. Fateeva, V.V. Feshchenko, N.S. Sirotkin. Edited by. Yu.S. Stepanova. – Moskva., Akademicheskii Proekt; Kul'tura [Academic Project; Culture], 2006. – 1168 P.
16. Tarasenko V.V. Fraktal'naya semiotika: «slepye pyatna», peripetii i uznavaniya [Fractal semiotics "blind spots", peripeteia and recognition]., Edited by Yu.S. Stepanova., Issue. 2-e. – Moskva., Knizhnyi dom «LIBROKOM» [Book house "LIBROKOM"], 2012. – 232 P.
17. Khofshtadter D.R. Gedel', Esher, Bakh: eta beskonechnaya girlyanda [Gödel, Escher, Bach: this endless garland]. - Samara., Bakhrakh-M, 2004. – 718 P.
18. Chernyavskaya V.E. Tekst statichen ili tekst protsessualen? [Is the text static or procedural?]., KOGNITsIYa. KOMMUNIKATsIYa. DISKURS. [COGNITION. COMMUNICATION. DISCOURSE], – 2010., No. 1., pp. 123–131.
19. Yaroslavtseva E. Chelovek v sovremennoi setevoi paradigme: monografiya [The man in the modern network paradigm: the monograph] – Moskva., "Kanon+" ROOI "Reabilitatsiya", 2011. – 352 P.
20. Fauconnier G. Mapping in Thought and Language, G. Fauconnier. – Cambridge University Press, 1997. – 205 P. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139174220
21. Semino E. Language and World Creation in Poems and Other Texts., E. Semino. – London.-New York., Longman, 1997. – 274 P. http://dx.doi.org/10.4324/9781315841021
22. Turner M. The Literary Mind: The Origin of Thought and Language., M. Turner. - New York., Oxford., Oxford University Press, 1998. – 187 P.