CORRELATION OF SUCH CONCEPTS AS THE PROFESSIONAL LANGUAGE, LITERARY LANGUAGE AND THE NATIONAL LANGUAGE

Author(s): 
List of sections: 
Language theory
Mounth / Year: 
2014, May
Issue of the journal: 
4
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The author analyzes characteristics and structure of the professional language (LSP) as an autonomous unit and its place in the national language. Interrelation of the professional language and the literary language in the concepts of Ukrainian and Russian linguists are investigated.

Keywords: 
professional language, national language, literary language, sub-language, professional vernacular, terminology.
References: 

1. Vasenko L. Fakhova ukraїns'ka mova: Navchal'nii posіbnik [Professional Ukrainian Language: tutorial] L. Vasenko, V. Dubіchins'kii, O. Krimets'. – Kiev., Tsentr uchbovoї lіteraturi [Educational literature center], 2008., pp. 272.
2. Єrmolenko S. Lіteraturna mova [Literary language] S. Єrmolenko, Ukraїns'ka mova: Entsiklopedіya [Ukrainian language: Encyclopedia]. 2nd edition. – Kiev., Izdatel'stvo ‘Ukrainskaja jenciklopedija’ imeni M.P. Bazhana [Publisher: "Ukrainian encyclopedia" named after M.P. Bazhan]., 2004., pp. 318–320.
3. Kiyak T. Apologіya lіngvіstiki fakhovikh mov [Apology of linguistics of professional languages]., T. Kiyak., Ukraїns'ka termіnologіya і suchasnіst': Zb. nauk. prats'. [Ukrainian terminology and modernity: collection of scientific reports]. Issue. VII. – Kiev., KSEU, 2007., pp.18–21.
4. Kiyak T. Fakhovі movi yak novii napryam lіngvіstichnogo doslіdzhennya [Professional language as a new area of linguistic studies]., T. Kiyak, Іnozemna fіlologіya [Foreign philology]. – 2009., Issue. 121., pp.138–141.
5. Nіka O. Ukraїns'ka termіnologіya ta іstorіya lіteraturnoї movi [Ukrainian terminology and history of literary language]., O. Nіka, Ukraїns'ka naukova termіnologogіya [Ukrainian Scientific terminology]. – 2010., pp. 23–33.
6. Pogiba L. Ukraїns'ka mova fakhovogo spryamuvannya. Pіdruchnik [Ukrainian language of the professional vector. Tutorial], L. Pogiba, T. Gribіnichenko, L. Golіchenko. – Kiev., Kondor, 2012., pp. 350.