COMMUNICATIVE TACTICS IN THE SPEECH CONFLICTS: LINGUISTIC, SOCIAL AND LEGAL ASPECTS

Author(s): 
List of sections: 
Philological sciences - Open specialized section
Mounth / Year: 
2013, March
Issue of the journal: 
1
Pages: 
34-37
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

Problems of the speech conflict as one of forms of social communication are considered in the article. On the basis of linguistic research of conversations record the most typical communicative situations, connected with the speech conflicts, are established. The linguistic-pragmatic characteristic of the communicative tactics, used by conflicting parties for realization of their intentions and upholding of their positions, is given. The social and legal assessment of the communicative conflict is given on the material of the text linguistic examination.

 

Keywords: 
speech conflict, communication tactics, speech act, communicative behavior, text linguistic expertise
References: 

1. Baranov. A.N. Lingvisticheskaya ekspertiza teksta: teoriya i praktika [Linguistic expertise of the text: theory and practice]., Moskva; Flinta; Nauka [Science], 2009. pp. 592.

2. Gorbanevskii M.V. Ekspertiza konfliktnykh tekstov v sovremennoi lingvisticheskoi i yuridicheskoi paradigmakh [Expertise of conflict texts in the modern linguistic and judicial paradigms]., Moskva; GLEDIS, 2002. pp. 380.

3. Grachev M.A. Lingvokriminalistika [Criminalistic linguistic]., Nizhnii Novgorol, Publisher NGLU, 2009. pp. 280

4. Issers O.S. «Posmotrite, na kogo on pokhozh!» (K voprosu o rechevykh taktikakh diskreditatsii) Vestnik Omskogo universiteta ["Look, what he looks like! "(To the question of speech discredit tactics) Bulletin of Omsk university]., Vyp. 3., Omsk, 1997. pp. 81-84.

5. Issers O.S. Iskhodnye posylki dlya analiza i opisaniya diskursivnykh praktik [The initial premises for the analysis and description of the discursive practices], Rechevaya kommunikatsiya v sovremennoi Rossii: Materialy II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Verbal communication in modern Russia: Proceedings of the II International Scientific Conference]., T. 2. , Omsk; Variant-Omsk, 2011. pp. 131-138.

6. Komalova L.R. Konstruktivnaya kommunikatsiya v konfliktnoi situatsii [Constructive communication in conflict situations ], Vestnik MGLU. No. 556. Seriya lingvistika. Aktual'nye problemy prikladnoi i eksperimental'noi lingvistiki [MGLU bulletin Series linguistics. Modern problems of applied and experimental linguistics]., Moskva; Rema, 2008. pp. 118-225.

7. Li V.S. i dr. Lingvisticheskoe issledovanie konfliktnogo teksta v yuridicheskoi praktike [Linguistic study of the conflict text t in the judicial practice], Karymsakova R.D., Tapalova R.B., Almaty; Kazak universiteti, 2008. pp. 146.

8. Matveeva O.N. Ekspertnoe issledovanie konfliktnogo teksta kak pravovogo narusheniya, Teoriya i praktika sudebnoi ekspertizy v sovremennykh usloviyakh. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Expert research of the conflict text as a legal violation, Theory and Practice of forensic examination in the modern conditions. Proceedings of international scientific-practical conference]., Moskva, 2007. pp. 372-377.

9. Khasan B.I. Konstruktivnaya psikhologiya konflikta [Сonstructive psychology of conflict]., Sankt-Peterburg; Piter, 2003. pp. 250.

10. Tsena slova: Iz praktiki lingvisticheskikh ekspertiz tekstov SMI v sudebnykh protsessakh po zashchite chesti, dostoinstva i delovoi reputatsii [Word's price : From the practice of linguistic examinations of mass media texts in court proceedings on protection of honor, dignity and business reputation], ed. by prof. M.V. Gorbanevskogo. Moskva; Galeriya, 2002. pp.336.