ARCHETYPE AS THE BASIS OF THE INFORMATION TRANSFER IN FOLKLORE TEXTS

List of sections: 
Study of folklore
Mounth / Year: 
2014, September
Issue of the journal: 
5
Pages: 
29-32
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
U.D.C. 801.81(477)
Abstract: 

The author investigates the archetype as a basis of national self-awareness; the author analyses peculiarities of functioning of symbols as representatives of archetypes in the folklore.

Keywords: 
archetype, symbol, self-awareness, mythological consciousness, folk thinking.
References: 

1. Buryak V.D. Magіchno-velichal'na obryadovіst' yak іnformatsіina sistema fol'klornoї svіdomostі [Magic-entitling rituals as the informational system of folklore consciousness]. Narodoznavchі aspekti fol'kloru, movi ta lіteraturi Pridnіprov’ya: Zb. nauk. Pr [National aspects of folklore, language and literature of Podniprovye. Collection of scientific reports]. – Dnіpropetrovs'k., DDU, 1995., pp. 35–54.
2. Buryak V.D. Regіonal'nі osoblivostі tvorchogo stanu suchasnoї poetichnoї narodnoї svіdomostі Pridnіprov’ya [Regional features of the creative state of modern poetic national consciousness in Pridniprovye]. Fol'klor і govori Naddnіpryanshchini. Zb. nauk. pr. [Folklore and language of Naddniprovye. Collection of scientific reports] – Dnіpropetrovs'k., DDU, 1997., pp. 11–29.
3. Lіteraturoznavcha entsiklopedіya: U dvokh tomakh [Literary encyclopedia: in 2 parts]. Vol. 2., author-compiler Yu.І. Kovalіv. – Kyev., VTs “Akademіya”, 2007. – 624 p.
4. Lіteraturoznavchii slovnik-dovіdnik [Literary dictionary-reference], R.T. Grom’yak, Yu.І. Kovalіv ta іn. – Kyiv., VTs “Akademіya”, 1997. – 752 p.
5. Moroz O.І. Arkhetipi u zimovikh kalendarnikh obryadakh bolgar Bessarabії: traditsіina kul'tura ta suchasnіst' [Archetypes in winter calendar rituals of Bulgarians of Bessarabia: traditional culture and the modern life]., Aktual'nі problemi vіtchiznyanoї ta vsesvіtn'oї іstorії. Zbіrnik naukovikh prats' [Actual problems of national and world history. Collection of scientific reports] – Khar'kov., KhSU named after V.N. Karazіn, 2006., Vip. 8. – Pp. 22-28.
6. Potebnya A.A. O nekotorykh simvolakh v slavyanskoi narodnoi poezii [On certain symbols in Slavic national poetry]. – Khar'kov., 1860. – 155 P.
7. Usatenko G.O. Obrazi-simvoli chasu v ukraїns'komu pіsennomu fol'klorі [Images-symbols of time in Ukrainian folklore songs]. Narodna kul'tura Ukraїni і problemi fol'kloristiki [National culture of Ukraine and problems of folklore studies]. – Kyiv., 1993., pp. 44-46.
8. Usatenko G.O. Obrazno-simvolіchna sistema khudozhn'ogo chasu v fol'klorі [Image-symbolic system of artistic time in folklore]. – Kyiv., 1994. – 43 p.
9. Yung K. Arkhetip i simvol [Archetype and the symbol]. – Moskva., 1991. – 169 p.