ANTONYMS AND SYNONYMS IN ARTISTIC SPEECH BY V. VINNICHENKO: LINGUO-STYLISTIC ASPECT

Author(s): 
List of sections: 
Philological sciences - Open specialized section
Mounth / Year: 
2015, January
Issue of the journal: 
6
Pages: 
34-37
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

In this report the author provides the analysis of lexical units (antonyms and synonyms) on the basis of fiction books by Vladimir Vinnichenko. Antonyms and synonyms have been proved to create a contrast and influence the verbal phrases expression. It was revealed that the author had used common and contextual antonyms and synonyms, promoting the sophistication of thoughts and creating the stylistic decorations.

Keywords: 
antonymic contrast, synonymic, connection between synonyms and antonyms, writer’s individual style
References: 

1. Vinnichenko V. K. Proizvedeniya v dvokh tomakh. [Works in two volumes] – Kiev., "Dnipro"., Vol. 1., 2000. – 585 P.
2. Vinnichenko Vladimir. Izbrannoe: dlya srednego i starshego vozrasta [Vladimir Vinnichenko. The best works: for the middle-aged and older]. – Kiev., Shkola [School], 2002. – 304 p.
3. Vinogradov V.V. O teorii khudozhestvennoi rechi. [On the theory of artistic speech]. – Moskva., Vyssh. shk. [Higher school]., 1971. – 239 P.
4. Dudyk P.S. Stilistika ukrainskogo yazyka: uch.posob. [The style of the Ukrainian language: Textbook]. – Kiev., Akademiya [Academy]., 2005. – 368 P.
5. Zhulins'kii M.G. Iz zabveniya – v bessmertie (Stranitsi prizabytogo nasledstva) [From Oblivion to the immortality (Pages of the forgotten legacy)]. – Kiev., "Dnipro"., 1990. – 447 P.
6. Eshchenko T.A. Lingvisticheskii analiz teksta: uch. posob. [Linguistic analysis of the text: Textbook] T.A. Eshchenko. – Kiev., VTs «Akademiya», 2009. – 264 P.
7. Kotsyubins'kaya M. Literatura kak isskustvo slova: Nekotorye printsipy literaturnogo analiza khudozhestvennogo yazyka [Literature as the art of words: some principles of literary analysis of the literary language]. – Kiev., Nauch. mysl' [Scientific thought]., 1965. – 319 P.
8. Kochan I.M. Lingvisticheskii analiz teksta [Linguistic analysis of the text]., 2-nd ed. proceed and compiled. – Kiev., Znanie [Knowledge], 2008. – 423 P.
9. Mats'ko L.A. i dr. Stilistika ukrains'kogo yazyka [The style of the Ukrainian language]., Tutorial. – 2nd ed. [corrected]. – Kiev., Vysshaya shkola [Higher school]., 2005. – 462 P.
10. Miller E.M. Antonimiya nominativnikh edinits v sovremennom nemetskom yazyke: Uch. posob. [Antonymy of nominative units in the modern German language: Textbook] – Kuibishev, 1985. – 423 P.
11. Miller E.M. Priroda leksicheskoi i frazeologicheskoi antonimii [Nature of lexical and phraseological antonymy]. – Saratov., izd-vo Sarat. un-ta, [Publishing House of the Saratov University] 1990. – 221 P.
12. Nauchnye zapiski [Scientific notes]., Issue 92., Seriya: Filologicheskie nauki (literaturoznavstvo, yazykoznavstvo) [Series: Philology (Theory of literature, Theory of language)] – Kirovograd., RVV KDPU im. V. Vinnichenko, 2010 – 476 P.
13. Novikov L.A. Antonimiya v russkom yazyke: Semanticheskii analiz protivopolozhnosti v leksike [Antonymy in the Russian language: Semantic analysis of differences in vocabulary]. – Moskva., 1973. – 290 P.
14. Novikov L.A. Khudozhestvennyi tekst i ego analiz [The literary text and its analysis]. – Moskva., Russ. yaz. [Russian language], 1988. – 308 P.
15. Sovremennyi ukrainskii yazyk: Uchebnik, [Modern Ukrainian language: Tutorial]., A.D. Ponomariv, V.V. Rizun, L.Yu. Shevchenko and others;.. O.D. Ponomareva. – 3-d ed., pered. – Kiev., Libid'., 2005. – 488 P.
16. Chabanenko V.A. Stilistika ekspressivnykh sredstv ukrainskogo yazyka [The style of expressive means of the Ukrainian language]. – Zaporozh'e., 2002. – 351 P.