AUTHORS

A B C D E F G I J K L M N O S T U V Y Z
Authorsort ascending Address Place of employment E-mail Academic degree, position
Tetyana Kovalevskaya Ukraine, Odessa city Odessa National University named after I.I Mechnikov t-kovalevskaya@mail.ua Doctor of Philology, Full Professor
Tatiana Suvorova Ukraine, Kyiv city Kyiv National Linguistic University s11s@i.ua Postgraduate student
Tatiana Alexeeva Ukraine, Kiev Taras Shevchenko National University of Kiev t.alek.s@yandex.ru Student
Tamara Yamchynska Ukraine, Vinnytsia city Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskii tamyam555@yahoo.com Candidate of Philology, Associate Professor
Tamara Gumeniuk Ukraine, Kiev National University of «Kyiv-Mohyla Academy» tamara_gumenyuk@ukr.net Postgraduate student