Felliks Loshchenov

Full name: 
Felliks Loshchenov
E-mail: 
razor1239@rambler.ru
Country: 
Ukraine
Address: 
Mykolayiv city
Place of employment: 
Mykolayiv National University named after V.O. Suhomlinskiy
Academic degree, position: 
Master’s Degree Student