Iryna Loshchenova

Full name: 
Iryna Loshchenova
E-mail: 
loshchenova@yandex.ru
Country: 
Ukraine
Address: 
Mykolayiv city
Place of employment: 
Mykolayiv National University named after V.O. Suhomlinskiy
Academic degree, position: 
Doctor of Philisophy, Candidate of Education, Associate Professor